ثبت نام کارگاه آموزشی (ورک شاپ)

هزینه مربوط به این کارگاه  آموزشی،  ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد و در پایان این دوره گواهینامه آموزشی نیز اعطا خواهد شد.