ارزشیابی و دانش آموختگی

ماده ۱۰

معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر پودمان ، ارزشیابی هر یک از درس های آن پودمان بر مبنای : ارزیابی دانشجو در طول درس ( حداکثر پنجاه درصد نمره کل ) و آزمون پایانی آن درس ( حداقل پنجاه درصد نمره کل ) به صورت عددی بین صفر تا بیست است .

تبصره ۱ :

حداقل نمره قبولی در هر درس دوازده است .

تبصره ۲ :

غیبت غیر موجه در آزمون پایانی هر درس ، موجب حذف آن درس می شود و دانشجو موظف است دوباره در آن درس نام نوسی کند .

ماده ۱۱

استاد موظف است نمره نهایی هر درس را حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از برگزاری آخرین آزمون پودمان ، به مرکز مجری تسلیم کند و مرکز نیز موظف است نمره های دانشجویان را حداکثر ظرف مدت چهار هفته پس از برگزاری آخرین آزمون پودمان و پس از رسیدگی به اعتراض ها ی دانشجویان ، به دانشگاه جامع تسلیم کند .

ماده ۱۲

در صورتی که دانشجو در یک درس از پودمان دارای نمره ناتمام باشد ، می تواند به طور همزمان در پودمان دیگر نام نویسی کند مشروط بر اینکه طبق برنامه درسی مصوب ، آن درس پیش نیاز دروس پودمان انتخابی نباشد . در این صورت استاد درس موظف است ظرف حداکثر هشت هفته نمره قطعی دانشجو را به طور کتبی به مرکز مجری اعلام نماید .

تبصره :

منظور از نمره ناتمام عدم ارائه نمره درس از سوی استاد درس است .

ماده ۱۳

چنانچه دانشجو همه درسهای پودمان را با موفقیت بگذراند ، مرکز مجری موظف است گواهینامه پایان پودمان را صادر و به دانشجو اعطا کند .

تبصره :

شکل و محتوای گواهینامه باید با پیشنهاد دانشگاه جامع به تصویب معاون آموزشی وزارت رسیده باشد .

ماده ۱۴

چنانچه دانشجو همه پودمان های دوره آموزشی پودمانی را طبق برنامه مصوب وزارت و بر اساس این آئین نامه در مدت مجاز با موفقیت بگذارند ، پس از توفیق در آزمون جامع دوره کاردانی علمی _ کاربردی پودمانی دانش آموخته آن دوره شناخته می شود و موفق به دریافت مدرک کاردانی علمی _ کاربردی در رشته ذیربط می گردد .

تبصره ۱ :

نحوه برگزاری آزمون جامع بر اساس شیوه نامه ای است که با پیشنهاد شورای دانشگاه جامع ، به تصویب وزارت رسیده باشد .

تبصره ۲ :

مدرک تحصیلی کاردانی علمی _ کاربردی پودمانی از سوی دانشگاه جامع صادر می شود و در آن میانگین کل درس های گذرانده ذکر می گردد .