حضور و غیاب

ماده ۸

یک پودمان و یا دروس یک پودمان می تواند به صورت حضوری و یا با توجه به شرایط خاص برخی از دوره ها پس از اخذ مجوز لازم از دانشگاه علمی _ کاربردی به صورت غیر حضوری ارائه شود .

ماده ۹

در دروس حضوری پودمان ، حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است . ساعات غیبت دانشجو در هر درس ( به صورت موجه یا غیر موجه ) نباید ۱۶٫۳ مجموع ساعات آن درس تجاوز کند ، در غیر این صورت آن درس حذف و دانشجو موظف به تکرار آن درس می باشد .

ماده ۱۰

غیبت موجه یا غیر موجه در امتحان ، هر درس موجب حذف آن درس می شود و دانشجو موظف است ، مجددا برای آن درس ثبت نام نماید .