نظام آموزشی

ماده ۴

در نظام پودمانی ارزش هر درس با تعداد و ساعتهای آن درس ( نظیر و عملی ) سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در هر درس از پودمان به همان پودمان محدود است .

ماده ۵

دوره کاردانی علمی _ کاربردی پودمانی از مجموعه پودمان های عمومی ( با توجه به سر فصل دروس عمومی کاردانی ) پایه و تخصصی و کارآموزی تشکیل می شود . جمع پودمان های دوره بین ۸ تا ۱۲ پودمان و مجموع ساعات دوره بین ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت خواهد بود .

ماده ۶

طول مدت یک پودمان ۱۶ هفته است ، لکن یک واحد مجری پس از اخذ مجوزهای لازم از دانشگاه جامع علمی کاربردی مجاز می باشد ، بر اساس نیاز دستاگاه های اجرایی و یا شاغلین ، مدت برگزاری یک پودمان را حداکثر به دو برابر افزایش یا به نصف کاهش می دهد .

ماده ۷

مراکز مجری در صورت داشتن شرایط ازم می توانند ، در هر سال حداکثر ۳ پودمان از یک برنامه آموزشی پودمانی را اجرا نمایند