ارزیابی پیشرفت تحصیلی

ماده ۱۲

معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو هر درس بر اساس امتحان پایان آن درس ( حداقل ۵۰ درصد نمره ) و ارزیابی دانشجو در طول درس ( حداکثر ۵۰ درصد نمره ) به صورت عددی یا صفر تا بیست می باشد .

ماده ۱۳

حداقل نمره قبولی برای هر درس ۱۲ و حداقل معدل برای هر پودمان ۱۲ می باشد .

تبصره ۱ :

در صورتی که معدل پودمان بالاتر از نمره ۱۲ بوده و فقط نمره یک درس کمتر از ۱۲ باشد ، دانشجو ملزم به تکرار همان درس می باشد و می تواند پودمان بعدی خود را با درنظر گرفتن سایر شرایط انتخاب و ثبت نام نماید .

تبصره ۲ :

در صورتی که معدل پودمان زیر ۱۲ ولی نمرات برخی از دروس بالاتر از ۱۲ باشد دانشجو ملزم به ثبت نام در درسی که نمره کمتر از ۱۲ کسب نموده بوده و ثبت نام در پودمان بعدی مجاز نمی باشد .

تبصره ۳ :

در صورتی که یک معدل پودمان زیر ۱۲ بوده و تنها یک نمره وی موجب ردی در پودمان شده باشد در حالت فوق دانشجو ملزم به تکرار آن درس بوده و علاوه بر آن می تواند با رعایت سایر شرایط در پودمان بعد نیز ثبت نام نماید .

تبصره ۴ :

در صورتی که یک درس از پودمان جنبه پیش نیاز برای درسی از پودمان فوق و یا پودمان دیگر را داشته باشد ، در صورتی که دانشجو یک بار در درس فوق ثبت نام نموده و در کلاس ها شرکت نموده باشد ولی نمره قبولی را کسب ننموده باشد ، عنوان پیش نیاز درس فوق به عنوان درس همنیاز تبدیل می شود .

ماده ۱۴

در صورتی که دانشجو در یک درس از پودمان نمره ناتمام باشد می تواند به طور همزمان در پودمان دیگری ثبت نام نماید مشروط بر اینکه طبق برنامه درسی مصوب آن درس پیش نیاز دروس پودمان انتخابی نباشد .

تبصره ۱ :

در صورتی که معدل پودمان زیر ۱۲ نمره و بعضی از دروس بالای ۱۲ باشد دانشجو موظف به اخذ دروس بالای ۱۲ نمی باشد .

تبصره ۲ :

منظور از ( نمره ناتمام ) عدم ارائه نمره توسط استاد به دلایلی مانند ارائه پروژه و غیره می باشد .

ماده ۱۵

مدرس موظف است ، نمره نهایی هر درس را حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از برگزاری آخرین امتحان آن درس به مرکز مجری تسلیم کند .

ماده ۱۶

مرکز مجری موظف است ، نمرات دانشجویان را حداکثر تا ۳ هفته پس از برگزاری آخرین امتحان و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی به واحد مربوطه دانشگاه تسلیم نماید .

ماده ۱۷

در پایان هر پودمان کلیه نمرات دانشجو و میانگین آن در کارنامه وی ثبت می شود .

ماده ۱۸

برای مساحبه میانگین نمرات پودمان ، نمره هر درس در تعداد واح دهای درسی آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضرب های تمام دروس بر تعدد کل واحد های درسی تقسیم می شود .