سرفصل مصوب رشته ها

دانشجویان گرامی

از طریق لینک های دانلود درج شده در جدول زیر می توانید سرفصل های مصوب جدید رشته های دانشگاه را مشاهده نمایید.

با کلیک بر روی عنوان هر درس می توانید جزئیات کامل درس ها را دانلود نمایید.

توجه : فرمت فایل ها اکسل و پی دی اف می باشد.

کاردانی پودمانی

کاردانی ترمی

کارشناسی پودمانی

کارشناسی ترمی

صنعت  صنعت   صنعت   صنعت  
مدیریت و خدمات اجتماعی   مدیریت و خدمات اجتماعی   مدیریت و خدمات اجتماعی   مدیریت و خدمات اجتماعی 
 فرهنگ و هنر فرهنگ و هنر فرهنگ و هنر فرهنگ و هنر
کشاورزی   کشاورزی   کشاورزی  کشاورزی  

مهارت های مشترک :

(کاردانی ترمی / کارشناسی ترمی / کاردانی پودمانی / کارشناسی پودمان/ سرفصل های مشترک)

سر فصل و ریز محتوای دروس مهارت های مشترک

مطابق بند ۴ نظام آموزش كارداني فني، كارداني حرفه‌اي، مهندسي فناوري و كارشناسي حرفه‌اي در خصوص مهارت های مشترك و بر اساس مصوبه جلسه شماره ۲۰۱ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۱ شوراي
برنامه ريزي آموزشي و درسي علمي ـ كاربردي عناوين دروس مهارت های مشترك به شرح ذيل ابلاغ مي‌گردد:

الف: در مقطع كارداني فني و كارداني حرفه‌اي:

۱)همه گروه‌هاي صنعت، كشاورزي، فرهنگ و هنر و مديريت و خدمات اجتماعي ملزم به انتخاب ۶ واحد از بين ۱۲ واحد در قالب ۳ درس بر اساس جدول زير مي‌باشند.

رديف عنوان درس واحد نوع واحد ساعت
۱ اخلاق حرفه‌اي ۲ نظري ۳۲
۲ اصول سرپرستي ۲ نظري ۳۲
۳ كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات ۲ نظري ۳۲
۴ كارآفريني ۲ نظري ۳۲
۵ ايمني و بهداشت محيط كار ۲ نظري ۳۲
۶ مهارت‌ها و قوانين كسب و كار ۲ نظري ۳۲

۲)  علاوه بر ۳ درس فوق هريك از گروه‌هاي مذكور بايد يك درس به ارزش ۲ واحد را بر اساس جداول زير انتخاب نمايند:

گروه صنعت:

رديف عنوان درس واحد نوع واحد ساعت
۱ گزارش نويسي ۲ نظري ۳۲
۲ مباني كنترل كيفيت ۲ نظري ۳۲

 گروه كشاورزي:

رديف عنوان درس واحد نوع واحد ساعت
۱ آموزش و ترويج كشاورزي ۲ نظري ۳۲
۲ بازاريابي كشاورزي ۲ نظري ۳۲

 گروه فرهنگ و هنر:

رديف عنوان درس واحد نوع واحد ساعت
۱ خلاقيت در هنر ۲ نظري ۳۲
۲ فرهنگ عمومي ۲ نظري ۳۲

  گروه مديريت و خدمات اجتماعي:

رديف عنوان درس واحد نوع واحد ساعت
۱ خدمات الكترونيك ۲ نظري ۳۲
۲ مستندسازي ۲ نظري ۳۲

 ب: در مقطع كارشناسي حرفه‌اي و مهندسي فناوري

همه گروه‌هاي صنعت، كشاورزي، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر ملزم به انتخاب ۴ واحد از بين ۸ واحد در قالب ۲ درس بر اساس جدول زير مي‌باشند:

رديف عنوان درس واحد نوع واحد ساعت
۱ مديريت منابع انساني ۲ نظري ۳۲
۲ مديريت كسب و كار و بهرو‌وري ۲ نظري ۳۲
۳ مهارت‌هاي مسئله‌يابي و تصميم‌گيري ۲ نظری ۳۲
۴ اصول و فنون مذاكره ۲ نظری ۳۲

 ۲)علاوه بر ۲ درس فوق هريك از گروه‌هاي مذكور بايد يك درس به ارزش ۲ واحد را بر اساس جداول زير انتخاب نمايند:

گروه صنعت:

رديف عنوان درس واحد نوع واحد ساعت
۱ كنترل پروژه ۲ نظري ۳۲
۲ تحليل هزينه و منفعت ۲ نظري ۳۲

 گروه كشاورزي:

رديف عنوان درس واحد نوع واحد ساعت
۱ توسعه پايدار كشاورزي ۲ نظري ۳۲
۲ كاربرد تكنولوژي نوين در كشاورزي ۲ نظري ۳۲

گروه فرهنگ و هنر:

رديف عنوان درس واحد نوع واحد ساعت
۱ مديريت مراكز و سازمان‌هاي هنري ۲ نظري ۳۲
۲ مديريت مراكز و سازمان‌هاي فرهنگي ۲ نظري ۳۲

  گروه مديريت و خدمات اجتماعي:

رديف عنوان درس واحد نوع واحد ساعت
۱ تحليل هزينه و منفعت ۲ نظري ۳۲
۲ روانشناسي كار ۲ نظري ۳۲

 شايان ذكر است دروس مهارت های مشترك به روش نيمسالي پس از ترم اول و در روش پودماني پس از پودمان اول قابل ارائه مي‌باشند.


دروس عمومی :

( کاردانی قدیم / کارشناسی قدیم / کاردانی حرفه ای و فنی / کارشناسی حرفه ای و مهندسی فناوری)

دروس عمومی

دوره کاردانی ناپیوسته

 جدول دروس عمومی دوره کاردانی ناپیوسته علمیکاربردی

الف ـ

شماره درس ردیف نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
  ۱ فارسی ۳ ۴۸ ۴۸
  ۲ زبان خارجی ۳ ۴۸ ۴۸
  ۳ یک درس از گروه درس
« مبانی نظری اسلام»۱
۲ ۳۲ ۳۲
  ۴ یک درس از گروه درس
« اخلاق اسلامی»۲
۲ ۳۲ ۳۲
  ۵ تربیت بدنی ۱ ۱ ۳۲ ۳۲

جمع

۱۱ ۱۶۰ ۳۲ ۱۹۲

 

 

 

  1. گروه درس « مبانی نظری اسلام» شامل ۴ درس ( ۱ـ اندیشه اسلامی (۱) ۲ـ اندیشه اسلامی (۲) ۳ـ انسان در اسلام ۴ـ حقوق اجتماعی ـ سیاسی در اسلام) مطابق مصوبه جلسه ۵۴۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
  2. گروه درس « اخلاق اسلامی» شامل ۵ درس ( ۱ـ فلسفه اخلاق ـ ۲ـ اخلاق اسلامی ۳ـ آئین زندگی ۴ـ عرفان عملی اسلام ۵- آشنايي با دفاع مقدس) مطابق مصوبه جلسه ۵۴۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

* دانشجویان اقلیت های دینی می توانند دروس مورد نظر خود را بدون هیچ محدودیتی از بین کلیه دروس معارف اسلامی انتخاب کرده و بگذرانند. (مطابق مصوبه جلسه ۵۴۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی است.)

** دروس ردیفهای ۱ و۲ باید در دو جلسه ۵/۱ ساعته در ۱۶ هفته تدریس شود.

 

 

ب ـ

شماره درس ردیف نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
  ۱ جمعیت و تنظیم خانواده۳ ۲ ۳۲ ۳۲

جمع

۲ ۳۲ ۳۲

 

  1. مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
  2. درس دانش خانواده و جمعیت به ارزش ۲ واحد نظری جایگزین درس جمعیت و تنظیم خانواده از مهرماه ۱۳۹۲ می­گردد.

 

شماره درس ردیف نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
  ۱ دانش خانواده و جمعیت ۲ ۳۲ ۳۲

 

جدول «گروه درس»

 

گروه درسی عنوان درس واحد ساعت
مبانی نظری اسلام اندیشه اسلامی۱ (مبدأ و معاد) ۲ ۳۲
اندیشه اسلامی۲ (نبوت و امامت) ۲ ۳۲
انسان در اسلام ۲ ۳۲
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام ۲ ۳۲
اخلاق اسلامی فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) ۲ ۳۲
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) ۲ ۳۲
آیین زندگی (اخلاق کاربردی) ۲ ۳۲
عرفان عملی اسلام ۲ ۳۲
آشنايي با دفاع مقدس ۲ ۳۲

 


 

دروس عمومی

دوره کارشناسی ناپیوسته


جدول دروس عمومی دوره کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی

 

 

شماره درس

ردیف نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
  ۱ یک درس از گروه درس
« مبانی نظری اسلام»۱
۲ ۳۲ ۳۲
  ۲ یک درس از گروه درس
« انقلاب اسلامی»۲
۲ ۳۲ ۳۲
  ۳ یک درس از گروه درس
« تاریخ تمدن اسلامی»۳
۲ ۳۲ ۳۲
  ۴ تربیت بدنی ۲ ۱ ۳۲ ۳۲ تربیت بدنی ۱
  ۵ یک درس از گروه درس
« آشنایی با منابع اسلامی »۴
۲ ۳۲ ۳۲
جمع ۹ ۱۲۸ ۳۲ ۱۶۰

 

  1. گروه درس « مبانی نظری اسلام» شامل دروس (۱ـ اندیشه اسلامی (۱) ۲ـ اندیشه اسلامی (۲) ۳ـ انسان در اسلام ۴ـ حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام) مطابق مصوبه جلسه ۵۴۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

۲ . گروه درس « ا نقلاب اسلامی » شامل دروس (۱ـ انقلاب اسلامی ایران ۲ـ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۳ـ اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)) مطابق مصوبه جلسه ۵۴۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی است همچنین درس ۴- آشنایی با دفاع مقدس مصوب جلسه ۱۵۴ و ۱۷۷ شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی.

  1. ۳. گروه درس « تاریخ تمدن اسلامی» شامل دروس ( ۱ـ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۲ـ تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۳ـ تاریخ امامت) مطابق مصوبه جلسه ۵۴۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

۴ . گروه درس « آشنایی با منابع اسلامی » شامل دروس ( ۱ـ تفسیر موضوعی قرآن ۲ـ تفسیر موضوعی نهج البلاغه ) مطابق مصوبه جلسه ۵۴۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

* دانشجویان اقلیت های دینی می توانند دروس مورد نظر خود را بدون هیچ محدودیتی از بین کلیه دروس معارف اسلامی انتخاب کرده و بگذرانند. مطابق مصوبه جلسه ۵۴۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

 جدول «گروه درس»

 

گروه درسی

عنوان درس

واحد

ساعت

مباني نظري

اندیشه اسلامی۱ (مبدأ و معاد)

۲

۳۲

اندیشه اسلامی۲ (نبوت و امامت)

۲

۳۲

انسان در اسلام

۲

۳۲

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

۲

۳۲

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران

۲

۳۲

آشنایی با دفاع مقدس

۲

۳۲

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲

۳۲

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

۲

۳۲

تاریخ و تمدن اسلامی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

۲

۳۲

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

۲

۳۲

تاریخ امامت

۲

۳۲

آشنایی با منابع اسلامی

تفسیر موضوعی قرآن

۲

۳۲

تفسیر موضوعی نهج­البلاغه

۲

۳۲