با سلام؛ دانشجویان محترم دروس ” مبانی امنیت شبکه” ( گروه: دوشنبه ۱۳-۱۵)  و   ” پیکره بندی مسسیریاب های شبکه“ (گروه: دوشنبه ۱۵-۱۸) می توانند از میان موضوعات پیشنهادی زیر، یکی را بعنوان موضوع ارائه خود انتخاب کنند. نکته یک : دانشجویان موضوع پیشنهادی خود را به همراه نام درس و مشخصات خود به آدرس […]